Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem

číslo uvozovací text
obsah položky
1. Identifikační číslo
-
2. Kód
-
3. Pojmenování (název) životní situace
Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem
4. Základní informace k životní situaci
Zákon stanoví povinnost zdravotní pojišťovnám, vymáhat dlužné pojistné a penále - § 8 odst. 5 zák. č. 48/1997 Sb. Ve sporných případech placení pojistného a penále, rozhodují zdravotní pojišťovny platebními výměry - § 53 odst. 1 zák. č. 48/1997 Sb.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Ve věci jedná zdravotní pojišťovna z moci úřední, pokud zjistí porušení povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Za plátce pojistného je oprávněn jednat zaměstnavatel, pojištěnec nebo zákonný zástupce.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Po obdržení platebního výměru má plátce povinnost vyměřený dluh uhradit ve stanovené lhůtě a postupovat podle podmínek uvedených na platebním výměru, včetně dodržení bankovního spojení, lhůty a vyměřené částky dluhu.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Obraťte se písemně nebo osobně na příslušné pracoviště OZP (pobočka nebo ředitelství), které platební výměr vydalo. Můžete využít rovněž i elektronickou podatelnu OZP.
8. Na které instituci životní situaci řešit
Je nutno postupovat podle poučení. Přednostně se obraťte na pracoviště OZP, které výkaz nedoplatků vydalo. Zde dostanete informace o dalším postupu.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Na adrese pracoviště OZP, který platební výměr vydalo - adresa pobočky OZP nebo ředitelství OZP. V pracovních dnech a hodinách kontaktujte referenta, který je uveden na platebním výměru.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou
Průkaz totožnosti, platební výměr a ostatní doklady rozhodné ve věci vyměřeného dluhu.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Pro dlužné pojistné a penále nejsou formuláře k dispozici.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
V platebním výměru je jednak stanovena lhůta k zaplacení vyměřeného dluhu a v části poučení je uvedená lhůta k podání odvolání. Lhůtu pro vyřízení odvolání stanoví správní řád tak, že odvolání by mělo být projednáno do 30 dnů od jeho obdržení. Ve složitějších případech lze lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů. Pro vyřízení žádosti o prominutí penále zákon nestanoví lhůtu, avšak žádost by měla být obvykle vyřízena ve stejné lhůtě jako odvolání.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Kromě žadatele nejsou stanoveni další účastníci.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Plátce může být odvolacím orgánem nebo orgánem rozhodujícím o prominutí penále vyzván k doplnění nebo k doložení uváděných tvrzení, nebo k předložení důkazů o tvrzené skutečnosti.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Lze využít elektronickou podatelnu OZP za předpokladu, že podání je opatřeno zaručeným elektronickým podpisem. Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je nutno jej do 5 dnů písemně potvrdit.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem je upraveno v § 53 odst. 1 zák. č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.
18. Jaké jsou související předpisy
Zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění a zák. č. 500/2004 Sb. - správní řád
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti vyměření dlužného pojistného a penále lze podat odvolání do 15 dnů od doručení platebního výměru. Odvolání se podává k Rozhodčímu orgánu OZP prostřednictvím odborného útvaru OZP, který platební výměr vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
V případě nezaplacení dlužného pojistného a penále ve lhůtě stanovené je OZP povinna vyměřené dluhy vymáhat exekučně.
21. Nejčastější dotazy
-
22. Další informace
Můžete požádat o odstranění tvrdosti zákona ve věci vyměření penále, žádost je nutno podat do právní moci platebního výměru na penále za splnění podmínek uvedených v § 53a odst. 3 zák. č. 48/1997 Sb.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
portal.gov.cz
www.mzcr.cz
Z internetových stránek jiných zdravotních pojišťoven.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Řízení o odstranění tvrdosti, předepisování pojistného a penále výkazem nedoplatků.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Personální a právní odbor OZP
26. Kontaktní osoba
Mgr. Zuzana Prokšová, vedoucí právního oddělení OZP (zuzana.proksova@ozp.cz)
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
31.12. 2006
28. Popis byl naposledy aktualizován
Neaktualizováno.
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
-
Facebook
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím