Snížení záloh osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

číslo uvozovací text
obsah položky
1. Identifikační číslo
-
2. Kód
-
3. Pojmenování (název) životní situace
Snížení záloh osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
4. Základní informace k životní situaci
Zdravotní pojišťovna sníží na dobu nejdéle tří měsíců na základě žádosti OSVČ poměrně výši zálohy na pojistné v případě, že příjem OSVČ ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém byla podána žádost o snížení, nejméně však v období tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích, je nejméně o jednu třetinu nižší než takový příjem připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc v předcházejícím roce.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Pojištěnec - OSVČ na základě písemné žádosti.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Pojištěnec písemně požádá o snížení záloh zdravotní pojišťovnu.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Písemnou žádostí pojištěnce s odůvodněním snížení záloh.
8. Na které instituci životní situaci řešit
U zdravotní pojišťovny.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Žádost o snížení zálohy na pojistné lze podat písemně nebo osobně na všech přepážkových pracovištích OZP.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou
Průkaz totožnosti a vyplněný formulář "Žádost o snížení zálohy OSVČ".
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář o snížení zálohy OSVČ je k dispozici na přepážkových pracovištích OZP nebo na internetových stránkách OZP.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Jsou-li splněny všechny požadované náležitosti, zdravotní pojišťovna vyhoví zpravidla do 30 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Kromě žadatele nejsou stanoveni další účastníci.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Prokázání skutečností, kterými je odůvodněna podaná žádost o prominutí (např. zprávy o kontrole placení pojistného jinou zdravotní pojišťovnou, pokud odváděl pojistné jiné zdravotní pojišťovně; doložení tíživé osobní situace - rozhodnutí o sociálních dávkách, výši invalidního důchodu, atd.).
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Lze využít elektronickou podatelnu OZP za předpokladu, že podání je opatřeno zaručeným elektronickým podpisem. Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je nutno jej do 5 dnů písemně potvrdit.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
§ 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
18. Jaké jsou související předpisy
Pro základní zásady řízení se použije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti vydanému rozhodnutí o odstranění tvrdosti nejsou přípustné opravné prostředky. Rozhodnutí o odstranění tvrdosti je rozhodnutím konečným.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
V případě opožděného podání žádosti nebo jestliže plátce neuhradí splatné pojistné či nepředloží vyplněný formulář "Čestné prohlášení" nebude o jeho žádosti rozhodováno a žádost bude odložena.
21. Nejčastější dotazy
-
22. Další informace
-
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
portal.gov.cz
www.mzcr.cz
Z internetových stránek jiných zdravotních pojišťoven.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Předepsání dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Personální a právní odbor OZP
26. Kontaktní osoba
Mgr. Zuzana Prokšová, vedoucí právního oddělení OZP (zuzana.proksova@ozp.cz)
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
31.12. 2006
28. Popis byl naposledy aktualizován
Neaktualizováno.
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
-
Facebook
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím