Předepisování dlužného pojistného a penále k úhradě výkazem nedoplatků

číslo uvozovací text
obsah položky
1. Identifikační číslo
-
2. Kód
-
3. Pojmenování (název) životní situace
Předepisování dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále k úhradě výkazem nedoplatků
4. Základní informace k životní situaci
V případě, kdy se povinný plátce dostane do prodlení s úhradou pojistného na veřejné zdravotní pojištění, může OZP podle § 53 odst. 2 až 8 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, předepsat dlužné částky výkazem nedoplatků.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Ve této věci jedná OZP z moci úřední, pokud zjistí porušení povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Existence nesporně zjištěného dluhu na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a penále ze strany OZP.
Po obdržení výkazu nedoplatků má plátce povinnost předepsaný dluh uhradit ve stanovené lhůtě a dále postupovat podle podmínek uvedených na výkazu nedoplatků, včetně dodržení bankovního spojení, lhůty a vyměřené částky dluhu.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Povinný subjekt není oprávněn řízení o předepsání dlužného pojistného a penále zahájit svým návrhem.
8. Na které instituci životní situaci řešit
Je nutno postupovat podle poučení. Přednostně se obraťte na pracoviště OZP, které výkaz nedoplatků vydalo. Zde dostanete informace o dalším postupu.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Na adrese pracoviště OZP, které výkaz nedoplatků vydalo - adresa pobočky OZP nebo ředitelství OZP. V pracovních dnech a hodinách kontaktujte referenta, který je uveden na výkazu nedoplatků.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou
Průkaz totožnosti, platební výměr a ostatní doklady rozhodné ve věci vyměřeného dluhu.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Pro výkaz nedoplatků nejsou formuláře k dispozici.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Právní předpisy lhůty nestanoví.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Kromě žadatele nejsou stanoveni další účastníci.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Plátce může být v případě podání námitek vyzván k předložení důkazů o tvrzené skutečnosti.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Nelze využít, musí být vykázáno doručení. Námitky lze podat jen písemně.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Postupuje se podle ustanovení § 53 odst. 2 až 8 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy
V oblasti doručování výkazu nedoplatků zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, konkrétně ustanovení části druhé, hlava II. díl 4, §19 - § 24. V oblasti zjišťování a výpočtu dlužných částek zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ustanovení §2 - § 19.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti výkazu nedoplatků lze podat do 8 dnů od doručení k příslušnému pracovišti OZP písemné námitky, pokud plátce pojistného nesouhlasí s existencí dluhu nebo s jeho výší. Důvod podání námitek je plátce pojistného povinen v námitkách uvést. Na základě námitek vydá OZP do 30 dnů od jejich doručení rozhodnutí, kterým výkaz nedoplatků buď potvrdí, byla-li výše nedoplatků stanovena správně, nebo výkaz nedoplatků zruší. Pokud OZP nerozhodne o námitkách ve lhůtě 30 dnů od jejich doručení, pozbývá výkaz nedoplatků platnost. OZP je oprávněna výkaz nedoplatků zrušit z vlastního podnětu.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
V souvislosti s výkazem nedoplatků nejsou sankce stanoveny.
21. Nejčastější dotazy
Dotaz: Obdržel jsem výkaz nedoplatků se kterým nesouhlasím, co můžu udělat?
Odpověď: Pokud nesouhlasíte s existencí dluhu na pojistném a penále nebo s jeho výší můžete do 8 dnů od doručení výkazu nedoplatků podat na adresu příslušného pracoviště OZP písemné námitky, ve kterých důvody uvedete.
Dotaz: Můžu své námitky poslat elektronicky?
Odpověď: Nemůžete, zákon předepisuje písemnou formu.
22. Další informace
-
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
portal.gov.cz
www.mzcr.cz
Z internetových stránek jiných zdravotních pojišťoven.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Rozhodování ve sporných případech placení pojistného a penále a řízení o odstraňování tvrdosti.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Personální a právní odbor OZP
26. Kontaktní osoba
Mgr. Zuzana Prokšová, vedoucí právního oddělení OZP (zuzana.proksova@ozp.cz)
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
31.12. 2006
28. Popis byl naposledy aktualizován
Neaktualizováno.
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
-
Facebook
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím