Pravděpodobná výše pojistného

číslo uvozovací text
obsah položky
1. Identifikační číslo
-
2. Kód
-
3. Pojmenování (název) životní situace
Pravděpodobná výše pojistného
4. Základní informace k životní situaci
V případě, že zaměstnavatel nejpozději v den splatnosti pojistného nepředal OZP přehled o platbách pojistného podle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., nebo osoba samostatně výdělečně činná nepodala přehled o svých příjmech a výdajích způsobem a v termínu stanoveném v § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, a to ani ve lhůtě určené OZP v písemné výzvě, může OZP stanovit rozhodnutím pravděpodobnou výši pojistného, pokud byl plátce pojistného v uvedené výzvě na tento následek upozorněn.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Ve věci jedná zdravotní pojišťovna z moci úřední, pokud zjistí porušení povinnosti.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
U příslušného odborného pracoviště OZP, které vede správní řízení. V případě vydání rozhodnutí je nutno postupovat podle poučení.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Stanovení pravděpodobné výše pojistného předchází výzva k dodatečnému splnění povinnosti nebo oznámení o zahájení správního řízení. V tomto stádiu je nutno reagovat, splnit požadovanou povinnost a orgánu, který výzvu nebo oznámení odeslal, oznámit její dodatečné splnění. V případě, že požadovaná povinnost byla splněna již dříve, doložit její splnění. Povinný subjekt není oprávněn proces stanovení pravděpodobné výše pojistného zahájit svým návrhem.
8. Na které instituci životní situaci řešit
U odborného pracoviště OZP - odbor kontroly plateb pojistného, pobočka, které pravděpodobnou výši pojistného stanovilo.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
V pracovních dnech a hodinách kontaktujte referenta odborného pracoviště OZP, který je uveden na doručené písemnosti.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou
Zaměstnavatel doloží přehled podle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., (přehled o platbách pojistného, který obsahuje součet vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u OZP, celkovou výši pojistného vypočtenou jako součet pojistného jednotlivých zaměstnanců pojištěných u OZP a počet zaměstnanců, na které se údaje vztahují).
Osoba samostatně výdělečně činná doloží přehled podle § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona (přehled o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu, pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu a doklad o dni podání daňového přiznání, příp. změny shora uvedených údajů).
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Pro zaměstnavatele: hromadná oznámení a přehledy o platbách pojistného za příslušný měsíc.
Pro osoby samostatně výdělečné činné: přehledy o příjmech a výdajích za příslušný rok. K dispozici na www.ozp.cz a v papírové formě na kontaktních místech OZP.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Právní předpisy lhůty pro možnost stanovení pravděpodobné výše pojistného nestanoví.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Kromě žadatele nejsou stanoveni další účastníci.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Plátce může být vyzván k doplnění svého podání nebo k doložení svých tvrzení.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Lze využít elektronickou podatelnu OZP za předpokladu, že podání je opatřeno zaručeným elektronickým podpisem. Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je nutno jej do 5 dnů písemně potvrdit.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
§ 25a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád., zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí o stanovení pravděpodobné výše pojistného lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, a to u orgánu který rozhodnutí vydal. Včas podané odvolání má odkladný účinek. O případném odvolání rozhodne Rozhodčí orgán OZP. OZP je po řádném splnění předmětné povinnosti oprávněna rozhodnutí o pravděpodobné výši pojistného zrušit.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
V souvislosti s rozhodnutím o stanovení pravděpodobné výše pojistného nejsou sankce stanoveny. Stanovením pravděpodobné výše pojistného není dotčena povinnost plátců pojistného předložit přehled podle § 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., ani možnost uložit pokutu podle § 26 uvedeného zákona.
21. Nejčastější dotazy
Dotaz: Obdržel jsem rozhodnutí o stanovení pravděpodobné výše pojistného, co mám udělat?
Odpověď: Předat OZP přehled podle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. (zaměstnavatel), nebo podle § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona (osoba samostatně výdělečně činná).
22. Další informace
-
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
portal.gov.cz
www.mzcr.cz
Z internetových stránek jiných zdravotních pojišťoven.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Vyměření dlužného pojistného platebními výměry nebo výkazy nedoplatků, uložení pokuty, odvolání, odstranění tvrdosti.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Personální a právní odbor OZP
26. Kontaktní osoba
Mgr. Zuzana Prokšová, vedoucí právního oddělení OZP (zuzana.proksova@ozp.cz)
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
31.12. 2006
28. Popis byl naposledy aktualizován
Neaktualizováno.
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
-
Facebook
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím