Pokuta za nesplnění nebo porušení povinnosti

číslo uvozovací text
obsah položky
1. Identifikační číslo
-
2. Kód
-
3. Pojmenování (název) životní situace
Pokuta za nesplnění nebo porušení povinnosti
4. Základní informace k životní situaci
Zákon stanoví, kdy může zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci nebo zaměstnavateli pokutu za nesplnění nebo porušení povinnosti podle v § 44 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění nebo § 26 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Řízení je zahajováno z moci úřední. Účastníkem je subjekt, který se dopustil porušení povinnosti, nejčastěji zaměstnavatel a pojištěnec.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Příslušný odborný útvar OZP.
Pokud již byla pokuta uložena platebním výměrem je nutno postupovat ve smyslu poučení uvedeném v závěru rozhodnutí.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Uložení pokuty obvykle předchází výzva k dodatečnému splnění povinnosti nebo oznámení o zahájení správního řízení. V tomto stádiu je nutno reagovat, splnit požadovanou povinnost a orgánu, který výzvu nebo oznámení odeslal, oznámit její dodatečné splnění. V případě, že požadovaná povinnost byla splněna již dříve, doložit její splnění.
8. Na které instituci životní situaci řešit
U orgánu, který pokutu uložil, obvykle u příslušného odborného útvaru OZP.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Je nutno se spojit co nejdříve s příslušným referentem vyřizujícím doručenou písemnost, popřípadě s vedoucím příslušného odborného útvaru OZP, a to buď osobně v návštěvních hodinách nebo písemně. Elektronickou cestou je možno komunikovat přes e-podatelnu v případě, že podání je opatřeno zaručeným elektronickým podpisem.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou
Průkaz pojištěnce, OP nebo jiný doklad s fotografií, příslušný doručený dokument, doklady dokazující Vaše tvrzení.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
K dodatečnému splnění povinnosti plátce pojistného jsou k dispozici některé formuláře na webových stránkách OZP.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Plátce je povinen uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Pokutu uloženou podle § 44 zák.č. 48/1997 Sb. lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila neplnění oznamovací povinnosti plátcem pojistného, nejpozději do tří let od doby, kdy oznamovací povinnost měla být splněna.
Pokutu uloženou podle § 26 zák.č. 592/1992 Sb. lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se zdravotní pojišťovna dozvěděla o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Kromě žadatele nejsou stanoveni další účastníci.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Plátce může být vyzván k doplnění svého podání nebo k doložení uváděných skutečností.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Lze využít elektronickou podatelnu za předpokladu, že podání je opatřeno zaručeným elektronickým podpisem. Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je nutno do 5 dnů písemně potvrdit.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
18. Jaké jsou související předpisy
Pro základní zásady řízení se použije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání - podává se ve lhůtě 15 dnů od doručení platebního výměru, kterým byla pokuta uložena k Rozhodčímu orgánu OZP prostřednictvím příslušného odborného útvaru OZP, který rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Za nesplnění nebo porušení povinnosti plátce pojistného může zdravotní pojišťovna uložit pokutu za nesplnění oznamovací povinnosti podle § 10 zák.č. 48/1997 Sb. pojištěnci do výše 10.000,-Kč a zaměstnavateli do výše 200.000,-Kč. Při opakovaném nesplnění může být tato pokuta uložena ve dvojnásobné výši.
Pojištěnci může být uložena pokuta za nesplnění povinnosti uvedené v § 12 písm.e, i) až k) uvedeného zákona až do výše 500,-Kč a za prokázání se při poskytování zdravotní péče průkazem pojištěnce zdravotní pojišťovny, jejímž už není pojištěncem pokutu až do výše 5.000,-Kč. Za nesplnění povinnosti podle § 45 odst. 4 zákona zaslat zdravotní pojišťovně kopii hlášení o pracovním úraze, až do výše 100.000,-Kč. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti nebo porušení či nesplnění povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy porušení nebo nesplnění povinnosti došlo.
Za nesplnění povinnosti spojených s kontrolou podle § 22, předávání přehledu o platbách pojistného § 24 a povinností podle § 25 a za nepoužívání tiskopisu zdravotní pojišťovny podle § 28 zák. č. 592/1992 Sb., lze uložit pokutu do výše 50.000,00Kč za jednotlivé nesplnění nebo porušení povinnosti. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se o porušení nebo nesplnění povinnosti zdravotní pojišťovna dozvěděla, nejpozději však do pěti let, kdy porušení nebo nesplnění povinnosti došlo.
21. Nejčastější dotazy
-
22. Další informace
Do nabytí právní moci platebního výměru, kterým byla uložena pokuta, má účastník řízení právo požádat o odstranění tvrdosti - žádost se podává k Rozhodčímu orgánu OZP prostřednictvím příslušného odborného útvaru OZP, který platební výměr vydal.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
portal.gov.cz
www.mzcr.cz
Z internetových stránek jiných zdravotních pojišťoven.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Vyměření dlužného pojistného platebními výměry nebo výkazy nedoplatků, odvolání, odstranění tvrdosti zákona.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Personální a právní odbor OZP
26. Kontaktní osoba
Mgr. Zuzana Prokšová, vedoucí právního oddělení OZP (zuzana.proksova@ozp.cz)
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
31.12. 2006
28. Popis byl naposledy aktualizován
Neaktualizováno.
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
-
Facebook
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím