Odstraňování tvrdosti (penále, pokuty ...)

číslo uvozovací text
obsah položky
1. Identifikační číslo
-
2. Kód
-
3. Pojmenování (název) životní situace
Odstraňování tvrdosti při předepsání penále, uložení pokuty a vyměření přirážky k pojistnému = snižování penále a přirážek k pojistnému a promíjení pokut
4. Základní informace k životní situaci
Zdravotní pojišťovna může odstraňovat tvrdost u penále předepsaného do výše 20 tis. Kč ke dni doručení žádosti. U penále přesahujícího 20 tis. Kč, u pokut a u přirážek k pojistnému může odstranit tvrdost Rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Písemnou žádost je oprávněn podat plátce pojistného, kterému bylo vyměřeno penále, uložena pokuta nebo vyměřena přirážka k pojistnému nebo jiná oprávněná osoba (např. dědic, opatrovník, zástupce na základě plné moci).
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
O odstranění tvrdosti nelze rozhodnout, jestliže plátce neuhradil veškeré splatné pojistné do dne vydání rozhodnutí ve věci, na plátce pojistného byl podán návrh na prohlášení konkursu nebo plátce pojistného (právnická osoba) vstoupil do likvidace.
Podle Nařízení Komise ES č. 1998/2006 nesmí poskytnutá veřejná podpora de minimis (prominutá částka penále, pokuty nebo přirážky k pojistnému) přesáhnout u jednotlivého podniku v posledních třech fiskálních letech částku 200 000 EUR, počítaje v to všechny prostředky veřejné podpory poskytnuté v rámci podpory de minimis. Pokud je žadatel činný v odvětví silniční dopravy nesmí částka poskytnuté veřejné podpory de minimis přesáhnout v témže období 100 000 EUR.
Jestliže je žadatel činný v zemědělském odvětví a v odvětví rybolovu nesmí podle Nařízení Komise ES č. 1860/2004 poskytnutá veřejná podpora de minimis přesáhnout v posledních třech letech částku 3 000 EUR.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Řešení této situace je možné výhradně na základě písemné žádosti, která musí být podána nejpozději do nabytí právní moci platebního výměru, kterým bylo předepsáno penále, uložena pokuta nebo vyměřena přirážka k pojistnému. Jestliže se objeví nové skutečnosti, které žadatel bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do nabytí právní moci platebního výměru, může být žádost podána do 3 let od právní moci platebního výměru.
8. Na které instituci životní situaci řešit
Žádost o odstranění tvrdosti je třeba podat u pracoviště OZP, které rozhodnutí vydalo na adrese pobočky OZP nebo ředitelství OZP.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Na adrese pracoviště OZP, které rozhodnutí vydalo - adresa pobočky OZP nebo ředitelství OZP. V pracovních dnech a hodinách kontaktujte referenta, který je uveden na rozhodnutí, kterým bylo vyměřeno penále, přirážka k pojistnému nebo uložena pokuta.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou
Kromě písemné žádosti je nutné vyplnit formulář "Čestné prohlášení" ke skutečnostem uvedeným v bodě 6 a doplatit veškeré splatné pojistné.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Je nezbytné vyplnit formulář "Čestné prohlášení" a tento zaslat příslušnému pracovišti OZP nebo osobě uvedené ve výzvě k zaslání tohoto prohlášení.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Žádost je nezbytné podat ve lhůtě uvedené v bodě 7. O žádosti by mělo být rozhodnuto ve lhůtě stanovené pro odvolání. S ohledem na množství podaných žádostí o odstranění tvrdosti zákona jsou žádosti o odstranění tvrdosti zákona vyřizovány v delších intervalech.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Kromě žadatele nejsou stanoveni další účastníci.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Prokázání skutečnosti, kterou je žádost o snížení zálohy odůvodněna.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Lze využít elektronickou podatelnu OZP za předpokladu, že podání je opatřeno zaručeným elektronickým podpisem. Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je nutno jej do 5 dnů písemně potvrdit.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání - podává se ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí ve věci žádosti o snížení záloh, a to k Rozhodčímu orgánu OZP prostřednictvím příslušného pracoviště OZP, které rozhodnutí vydalo.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
V případě nedodržení povinností nemusí být žádosti vyhověno.
21. Nejčastější dotazy
-
22. Další informace
-
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
portal.gov.cz
www.mzcr.cz
Z internetových stránek jiných zdravotních pojišťoven.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Rozhodování ve sporných případech placení pojistného a penále; předepisování dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále k úhradě výkazem nedoplatků; rozhodování o přirážce k pojistnému; rozhodování o uložení pokuty.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Personální a právní odbor OZP
26. Kontaktní osoba
Mgr. Zuzana Prokšová, vedoucí právního oddělení OZP (zuzana.proksova@ozp.cz)
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
31.12. 2006
28. Popis byl naposledy aktualizován
Neaktualizováno.
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
-
Facebook
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím