Informace o OZP

Strukturovaná informace o OZP

dle § 21 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění Vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
(dále jen OZP)

2. Důvod a způsob založení

Provádění veřejného zdravotního pojištění v souladu s platnými právními předpisy pro pojištěnce, kteří jsou u ní zaregistrováni.
Výběr pojistného na zdravotní pojištění a kontrola tohoto výběru, včetně vymáhání pohledávek za pojistné, penále apod.
Kontrola využívání a poskytování zdravotní péče hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Zprostředkování úhrad nákladů za poskytnutou zdravotní péči hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění v souladu s platnými právními předpisy a na základě uzavřených platných mezistátních smluv.

3. Organizační struktura

Organizační strukturu OZP tvoří ředitelství pojišťovny, pobočky pojišťovny, a případně i nižší organizační jednotky (např. expozitury). Pobočky a expozitury OZP nemají vlastní právní subjektivitu a vykonávají činnost v souladu s Organizačním řádem OZP.
Postavení, vnitřní členění a činnost OZP upravuje Organizační řád OZP.
V čele OZP stojí generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává správní rada.
Generální ředitel OZP je statutárním orgánem OZP a jedná jejím jménem.

Orgány pojišťovny jsou :
ředitel pojišťovny (dále jen generální ředitel),
správní rada,
dozorčí rada.
Správní a dozorčí rada OZP zabezpečují účast pojištěnců, zaměstnavatelů pojištěnců a státu na řízení OZP.

4. Kontaktní spojení

adresa: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4
telefon: 261 105 555
fax: 261 105 300
datová schránka: q9iadw9
elektronická podatelna: http://portal.ozp.cz
internet: www.ozp.cz
portal@ozp.cz (pro uživatele elektronického podpisu na bázi digitálního certifikátu)

Kontaktní spojení (poštovní adresy, úřední hodiny, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy) na pobočky a další kontaktní místa OZP jsou zveřejněny na internetových stránkách OZP - viz Kontaktní informace.

5. Případné platby lze poukázat

Informace o bankovních účtech OZP, kam lze poukazovat platby pojistného jsou zveřejněny na internetových stránkách OZP - viz sekci Pro plátce (Informace pro OSVČ a OBZP).

6. IČ

47114321

7. DIČ

CZ 47114321

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Zdravotně pojistný plán a Výroční zpráva OZP jsou zveřejněny na internetových stránkách OZP.

8.2. Rozpočet

Rozpočet je součástí zdravotně pojistného plánu

9. Žádosti o informace

Základní informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
OZP je povinným subjektem k podání informací vztahujících se k rozhodování OZP, a to podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění změn a doplňků (dále jen zákon).
Žádosti o poskytnutí informací podle tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně na všech pobočkách OZP, přičemž doporučujeme jako nejvhodnější obracet se na pobočku, která je nejbližší místu, v němž má žadatel trvalý pobyt nebo sídlo.
Žádost lze zároveň zaslat elektronicky na adresu: https://portal.ozp.cz
Informace v obvyklém rozsahu jsou podávány bezplatně.
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí žadateli.
Odvolání. se podává u příslušného organizačního útvaru OZP, který rozhodl v prvním stupni. Odvolání musí mít náležitosti podle zákona a musí být z něho zřejmé, proti čemu směřuje.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, oznámení a podání dle příslušných zákonů (např. zákon č. 48/1997 Sb.,) lze podat na všech kontaktních místech OZP (viz bod 4).
Některé žádosti, oznámení a podání dle uvedených zákonů se podávají písemně na předepsaných tiskopisech (viz bod 12).
Žádosti, oznámení a podání lze OZP zaslat také elektronicky na adresu: https://portal.ozp.cz.
V rámci správního řízení je možné podání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem (prostřednictvím elektronické podatelny). Pokud je podání učiněno pomocí jiných technických prostředků bez použití zaručeného elektronického podpisu, musí být podání do 5 dnů potvrzeno dle předchozí věty (viz § 37 odst. 4 správního řádu).

11. Opravné prostředky

Odvolání, případně další opravné prostředky proti rozhodnutí, kterým OZP rozhoduje o právech a povinnostech osob, se podávají tomu orgánu, který vydal rozhodnutí, proti němuž opravný prostředek směřuje.

12. Formuláře

Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách OZP, sekce Formuláře.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Seznam životních situací:

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

OZP se ve své činnosti a při poskytování informací řídí zejména následujícími předpisy:

  • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
  • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

14.2. Vydané právní předpisy

OZP není oprávněna vydávat právní předpisy.

15. Úhrady za poskytování informací

OZP za poskytování informací v obvyklém rozsahu nepožaduje žádné úhrady.

16. Licenční smlouvy

OZP licenční smlouvy neuzavírá.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy se řadí mezi hlavní dokumenty OZP, která je v časové řadě za posledních pět let zveřejňuje na svých internetových stránkách - sekce O pojišťovně.

Facebook